En blog om:

Samhälle, Miljö, Tillväxt, Ekonomi, Skulder och Sparande, Förberedelser och Peak Oil.

tisdag 8 maj 2012

Spridningen av antibiotikaresistenta bakterier fortsätter..

Spridningen av antibiotikaresistenta bakterier fortsätter. Under 2011 anmäldes 1884 fall av meticillinresistenta gula stafylokocker (MRSA). Det är en ökning med 19 procent jämfört med 2010. Även antalet ESBL-bildande bakterier ökade. Däremot har spridningen av vankomycinresistenta enterokocker, VRE, inom sjukvården minskat.
http://www.smittskyddsinstitutet.se/nyhetsarkiv/2012/kraftig-okning-av-mrsa-under-2011/


Om resistenta bakterier
Resistenta bakterier har utvecklat en nedsatt känslighet mot antibiotika, vilket gör dem svårare att behandla. Förutom MRSA, ESBL, VRE och penicillinresistenta pneumokocker, som är anmälningspliktiga enligt smittskyddslagen, finns ytterligare resistenta bakterier som man vill undvika spridning av, exempelvis multiresistenta Pseudomonas och Acinetobacter. Multiresistenta Pseudomonas och Acinetobacter är inte anmälningspliktiga enligt smittskyddslagen utan övervakas för närvarande inom ramen för frivilliga övervakningssystem på landstingsnivå.

MRSA
Methicillinresistenta Staphylococcus aureus, MRSA, är vanliga i hela världen utom för närvarande i Norden och Holland. MRSA är resistenta mot de antibiotika som brukar användas vid stafylokockinfektion (penicilliner och cefalosporiner). Många MRSA-stammar är multiresistenta, dvs dessutom resistenta mot ett flertal andra antibiotika med undantag för vancomycin och linezolid.

VRE
VRE betyder Vancomycin Resistent Enterokock. Enterokocker är bakterier som normalt finns i tarmen. Bakterierna är nyttiga för människan när de är i tarmen, men hamnar de någon annanstans, t ex i urinvägarna, kan de orsaka infektioner. Vancomycinresistent betyder att bakterien är okänslig för vancomycin, som annars är ett kraftfullt antibiotikum mot flera sorters antibiotikaresistenta bakterier.

ESBL
ESBL (extended spectrum beta-lactamases) är ett ämne som produceras av vissa bakterier och som bryter ner antibiotika. Bakterier som producerar ESBL är motståndskraftiga mot några vanliga antibiotika, t ex penicilliner och cefalosporiner.http://www.lio.se/Nyhetsarkiv/Nyhetsarkiv-2009/Resistenta-bakterier-allt-vanligare1/

Nuvarande situation:
Antalet anmälda fall av MRSA (Meticillinresistenta gula stafylokocker) har ökat varje år sedan sjukdomen blev anmälningspliktig, men ökningen under 2011 var anmärkningsvärt hög. Framförallt ökade antalet personer som smittades i samhället (smitta som inte är klart relaterad till sjukhus eller vård och omsorg utanför sjukhus) och antalet som smittades utomlands. En ökning noterades också bland barn mellan 0 och 6 år som smittats i Sverige. 

Under 2011 var 68 procent av alla inhemska MRSA-fall samhällsförvärvade och 7 procent förvärvade genom sjukhusvård. Antalet personer som smittats med MRSA på svenska sjukhus har mer än halverats sedan 2006.

Det är alltså upp till oss själva i samhället att undvika att smittas av antibiotikaresistenta bakterier. Det kan alltså vara en idé att även ta med hand-desinfektionsmedel när du åker utomlands och ta för vana att tvätta händerna noga innan du äter och dricker. Dock är fördelningen 52% smittade här hemma och 47% utomlands, samt 1% okänt smittland.

Tarmbakterier som producerar ESBL fortsätter även de att öka. Under 2011 anmäldes 5666 nya fall av ESBL, en ökning med 14 procent jämfört med 2010. ESBL-bildande bakterier kan liksom vanliga antibiotikakänsliga tarmbakterier orsaka alltifrån nedre urinvägsinfektion till allvarlig blodförgiftning (sepsis). Ökningen ses framförallt hos ESBL-bildande Escherichia coli (E. Coli) som är den vanligaste ESBL-bärande arten.

ESBL-producerande bakterier var vanligast hos kvinnor som stod för två tredjedelar av fallen. Detta förklaras sannolikt med att bakterien oftast hittas i urinodlingar, och att urinvägsinfektioner är vanligare hos kvinnor. I 22 procent av fallen påvisades bakterierna i prov från feces och rectum. Sådana prov tas oftast för screening vid utbrottsutredningar eller misstänkt smittspridning eller efter sjukhusvård utomlands. Störst andel feces- och rectumprov rapporterades från storstadsregionerna. 

En aspekt av handhygien och smittspridning är kampen mot de bakterier som blir resistenta mot antibiotika. Antibiotikaresistens är ett globalt problem som blir allt värre för varje år. Antibiotikaresistens kan göra att vi i framtiden får svårt att behandla vanliga infektionssjukdomar. God handhygien är ett effektivt vapen i kampen mot resistensen.  http://www.smittskyddsinstitutet.se/nyhetsarkiv/2012/rena-hander-raddar-liv/

Särskilt viktigt är det kanske om du arbetar inom vården eller omsorgen, men varför inte desinfektera händerna när du kommer till eller från jobbet? Eller före/efter dina kundmöten?

Tips till hur du desinfekterar händerna: 


Illustration till hur du snabbt desinfekterar händerna på 30 sekunder:
http://www.smittskyddsinstitutet.se/upload/amnesomraden/vardhygien/rena-hander/webb/Affisch-A3-Sa-desinfekterar-du-handerna-2012-15-15.pdf

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar